+48 609 479 000
+48 12 251 54 23
biuro@izolacjepiankowe.com.pl
you-tube

Ogólne warunki umów (OWU)

Niniejsze Ogólne Warunki Umów stosuje się w umowach o wykonanie robót budowlanych zawieranych przez przedsiębiorców tzn. osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą z Agnieszką Miler prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Focus Business Agnieszka Miler w miejscowości Raciborsko 358, 32-020 Wieliczka, NIP: 9451820371, REGON 120369152. Uprzejmie informujemy, że umowy o roboty budowlane zawierane przez Focus Business Agnieszka Miler realizowane są zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunkach Umów (OWU) opublikowanych i dostępnych na stronie internetowej https://izolacjepiankowe.com.pl/wp-content/uploads/OWU_IzolacjePiankowe.pdf Brak akceptacji OWU skutkuje brakiem możliwości realizacji robót budowlanych. W razie wątpliwości, dopuszczenie wykonawcy do realizacji robót budowlanych jest równoznaczne z akceptacją OWU.

Ogólne Warunki Umów (OWU)